Hampton inn hilton myhmanhanasynyň ýatylýan otagy

Gysga düşündiriş:

DIZayn HYZMATY

Mebel dizaýnerlerimiz, gözüňi özüne çekiji myhmanhananyň interýerini ösdürmek üçin siziň bilen işleşer. Dizaýnerlerimiz owadan we ygtybarly amaly dizaýnlary öndürmek üçin SolidWorks CAD programma üpjünçiligini ulanýarlar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Home2 Suites by Hilton Minneapolis Bloomington

Biz Hytaýyň Ningbo şäherindäki mebel zawody. Amerikan myhmanhanalarynyň ýatylýan otaglaryny we myhmanhananyň taslama mebellerini 10 ýyldan gowrak ýasamakda ýöriteleşýäris.

Taslamanyň ady: “Hampton Inn” myhmanhanasynyň ýatylýan otag mebelleri
Taslamanyň ýerleşýän ýeri: ABŞ
Marka: Taisen
Gelip çykan ýeri: NingBo, Hytaý
Esasy material : MDF / faner / bölejik tagtasy
Nauşnik : Mebeller bilen enjamlar / mebel ýok
Kasegoodlar : HPL / LPL / Weneer tingiwopisi
Aýratynlyklar : Custöriteleşdirilen
Tölegiň şerti: T / T boýunça, 50% goýum we ýüklemezden öň balans
Halas ediş ýoly: FOB / CIF / DDP
Programma : Myhmanhananyň myhman otagy / hammam / köpçülik
c

Zawodymyz

image3

MATERIAL

image4

Gaplamak we ulag

image5

Önümçilik prosesi

Önümleriň hemmesiniň prosedurasy berk işlenmeli we gözden geçirilmeli, her minutlyk jikme-jiklik müşderiniň islegine laýyk gelýär.

Biziň hyzmatymyz

1. Dizaýnlaryňyz we jikme-jik talaplaryňyz bilen bize geliň, üstünde işläris ýa-da göz öňünde tutýan görnüşiňizi kagyz ýüzüne çykararys.

2. Daş, aýna ýa-da rezin bolsun, iň gowy bahalar üçin aýratynlyklaryňyza laýyk gelýän materiallary gözlemek üçin elimizden gelenini ederis.

3.Biz mebel dizaýnlaryňyz üçin bölek bölekleri öndüreris we köpçülikleýin önümçiligi tassyklamazdan ozal gözden geçiriş geçireris.

4. Önümçilige we hiline gözegçilik etmek bilen zawodymyzdan çykýan her bir eseriň hilini üpjün edip bileris.

5. Önümleri köp çeşmelerden işlemekde kynçylykdan halas etmek üçin ammarlary saklamagyň we ibermegiň jemleýji nokady hökmünde hödürleýäris, dünýäniň islendik ýerine iberýäris.

6.Biziň işimiz gowşurylandan we gurlandan soň durmaýar. Everythinghli zadyň sizi kanagatlandyrjakdygyna göz ýetirmek üçin sahypaňyza şahsy gireris.

7. Önümlerimiziň hiline ynanýarys, öndürýän zatlarymyzyň hemmesine 1 ýyl kepillik berilýär.

8.Biz her bir müşderi bilen ynam we uzak möhletli gatnaşyklar gurmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

    • Linkedin
    • youtube
    • facebook
    • twitter