myhmanhana mebellerini özleşdirmek çözgüdi

Myhmanhana mebellerini özleşdirmek

Ningbo Taisen Mebel Co., Ltd. ýokary derejeli mebel dizaýny, önümçilik we satuw bilen meşgullanýan hünärmen kompaniýadyr.2005-nji ýylda esaslandyryldy we merkezi Hytaýyň Zhejiang welaýatynyň Ningbo şäherinde ýerleşýär.

Soňky 10 ýylda belli marka myhmanhanalary üçin ýokary hilli mebel bilen üpjün etdikHilton mebel otag otagy, IHG,Marriott myhmanhana otag mebelleriwe Global Haytt Corp we müşderileriň öwgüsini we goldawyny aldy.Geljekde Taisen "hünär ussatlygy, innowasiýa we bitewilik" korporatiw ruhuny goldamagy, önümiň hilini we hyzmat derejesini yzygiderli ýokarlandyrar, halkara bazaryny işjeň ýagdaýda giňelder we dünýä sarp edijileri üçin ajaýyp özboluşly tejribe döreder.

Taslama

Önümler köp seriýany öz içine alýar: Nahar toplumy, ýaşaýyş jaý seriýasy, MDF / PLYWOOD görnüşli mebel seriýasy, gaty agaçdan ýasalan seriýa, myhmanhana mebel seriýasy, ýumşak diwan seriýasy we ş.m. Biz hemmeler üçin içerki gabat gelýän mebelleriň ýokary hilli bir stansiýaly hyzmatyny hödürleýäris. myhman otaglarynyň, myhmanhanalaryň we ş.m.

PPchair
20240122163754

Özbaşdaklaşdyrma

Taisen, zawody özleşdirmek hyzmaty bilen myhmanhananyň mebel üpjün edijisidir.Biz goldaýarys ýörite myhmanhana otagy mebel gaplamak, reňk, ululyk we dürli myhmanhana taslamasy we ş.m. Her bir aýratyn elementde başga önüm MOQ bar.Önüm dizaýnyndan başlap, özleşdirişe çenli, Taisen önümleriňiz üçin iň gowy goşmaça hyzmatlary hödürleýär.Productshli önümler üçin özleşdirmegi goldaýarys, OEM we ODM sargytlaryna hoş geldiňiz!

Hyzmatdaş

Müşderilere has köp saýlaw bermek üçin, köp sanly meşhur myhmanhana markalary bilen hyzmatdaşlyk edýäris we myhmanhana mebellerini üpjün edijilerine öwrülýäris.Olaryň arasynda Marriott, Hilton, IHG, ACCOR,Motel 6 gemini mebel, Iň gowy günbatar, saýlamak weMyhmanhananyň lobbi mebelikäbir önümleri üçin müşderileriň biragyzdan öwgüsini aldy.Şol bir wagtyň özünde, içerki we halkara mebel sergilerine işjeň gatnaşýarys, önümlerimizi we tehnologiki güýjümizi görkezýäris we markamyzyň habardarlygyny we täsirini yzygiderli ýokarlandyrýarys.

Hilton
Motel6
Wyndham
Hyatt

Bizi hereketde synlaň!

Önümçilik peýdalary

Priduction usullaryny optimizirlemegiň we ökde işçilere maýa goýmagyň netijesinde oňyn netijeler

Gaty QC ulgamy

Dürli taraplar, ergonomiki, materiallar, bezeg we umumy öndürijilik ýaly dürli taraplar boýunça düýpli barlaglar we synaglar

Doly hyzmatlar

Giňişleýin hyzmat teklibimiz, aksessuarlary we tehniki hyzmaty öz içine alýan satuwdan soňky goldaw bilen diňe özleşdirmekden has ýokarydyr

Wagtynda eltip bermek

“Taisen Funiture” täsirli eltiş takyklygynyň 95% -e ýetýär .Biz müşderiler üçin önümçilik wagtyna we deňiz ýük wagtyna görä takmynan eltiş wagtyny hasaplarys.Adatça, müşderi soňky tölegini töläninden soň 15-20 günüň içinde haryt ibereris.

Peýdaly lomaý bahalar

Netijeli we tertipli önümçilik prosesi, innowasiýa dizaýny we ýokary hilli materiallary ulanmak bilen utgaşyp, tygşytly, ýöne ajaýyp we çydamly oturgyçlara sebäp bolýar.

Bir nokatly hyzmat

Biziň maksadymyz müşderilere bir nokatly myhmanhana mebellerini özleşdirmek hyzmatyny bermek.Müşderilerden sargyt alanymyzda, hünär çyzgy dizaýny, mebel materiallaryny saýlamak, önümçilik we transport amallary arkaly ýokary hilli, täsirli we kanagatlanarly çözgütleri aljakdygyna göz ýetireris.

11
富邦 办公室
2
3
5

Myhmanhananyň mebellerini özleşdirmek prosesi bilen tanyşlyk

Kompaniýada ýokary hilli we ýokary standart önüm bilen üpjün etmegi maksat edinýän hünärmen dizaýn topary we tejribeli önümçilik işgärleri barýöriteleşdirilen myhmanhana otag mebel hyzmatlary. Taisen, müşderi merkezi iş pelsepesine eýerip, hiline we hyzmatyna ünsi jemleýär.Üznüksiz tehnologiki täzelikler we berk hil gözegçiligi arkaly, müşderileriň isleglerini hemmetaraplaýyn kanagatlandyrýarys we müşderileriň kanagatlylygyny yzygiderli ýokarlandyrýarys.

Bu ýyl önümçiligiň netijeliligini we önümiň hilini ýokarlandyrmak üçin öňdebaryjy önümçilik tehnologiýalaryny we enjamlaryny yzygiderli hödürledik we kabul etdik.Şol bir wagtyň özünde, täzelige ünsi jemleýäris we özboluşly dizaýn stilleri we funksiýalary bilen myhmanhana mebellerini yzygiderli ösdürýäris.

Mebel dizaýny, öndürmek, marketing we içerki gabat gelýän mebelleriň bir stansiýaly hyzmaty bilen meşgullanýan mebelleriň dünýä derejesinde ösen önümçilik liniýasy, doly kompýuter bilen dolandyrylýan ulgam, ösen merkezi tozan ýygnamak ulgamy we tozansyz boýag otagy bar.

1. Pikirleriňizi we talaplaryňyzy bize aýdyň

● Myhmanhananyň taslamasynyň ady

● Myhmanhananyň taslama ssenarileri

Hotel Myhmanhananyň mebelleriniň görnüşleri (Patyşa, şa aýal, oturgyç, stol, aýna, ýagtylyk ...)

Custom Hususylaşdyrma zerurlyklaryňyzy üpjün ediň (Ölçegi, reňki, materialy ..)

3. Satyn alma sargydyňyzy tassyklaň

Customöriteleşdirilen meýilnamamyza we sitatamyza razy bolanyňyzdan soň şertnama düzeris we töleg tölemek üçin sargyt dörederis.Şeýle hem sargyt üçin önümçilik meýilnamalaryny wagtynda ýerine ýetireris.

2. Bahalaryň bahasy we mugt çözgütler

Talaplaryň derňewiniň netijelerine esaslanyp, dizaýn toparymyz mebel dizaýn meýilnamasyny düzmäge dowam eder.Bu amalda umumy bezeg stili, funksional talaplar we giňişlikden peýdalanmak, mebelleriň we myhmanhananyň daşky gurşawynyň ajaýyp birleşmegine ýetmäge synanyşmak ýaly faktorlara serederis.Şol bir wagtyň özünde, müşderileriň isleglerine we seslenmelerine esaslanyp çözgütlerimizi sazlarys we optimizirläris.

Product Önüm çyzgylaryny beriň

Customers Müşderileri çyzgylary tassyklamaga çagyrmak (Müşderiler üýtgetme tekliplerini goşýarlar ýa-da teklip edýärler)

● Önümiň kotirovkasy

● Eltip beriş wagty (Önümçilik sikli, iberiş wagty)

4. Önümçilik prosesi

● Material taýýarlamak: Sargyt talaplaryna laýyklykda agaç, tagtalar, enjam enjamlary we ş.m. ýaly çig mal taýýarlaň we daşky gurşaw we hil ülňüleriniň berjaý edilmegini üpjün etmek üçin materiallarda hil barlaglaryny geçiriň.

● Önümçilik: Dizaýn çyzgylaryna laýyklykda her bir komponenti inçe işlemek.Gaýtadan işlemek prosesi kesmek, polatlamak, gurnamak we ş.m. Önümçilik döwründe ähli komponentleriň dizaýn talaplaryna laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin hil barlaglary geçiriler.

Aint Boýag örtügi: Estetikany güýçlendirmek we agajy goramak üçin taýýar mebellere boýag örtügi çalyň.Boýag zyýansyzdygyny üpjün etmek üçin boýag prosesi daşky gurşaw ülňülerine laýyklykda geçirilmelidir.

● Gaplamak we eltip bermek: Tamamlanan mebelleri daşaýarka zaýalanmazlygy üçin gaplaň.

Installation Gurlandan soň: Barmaly ýerine ýetenimizden soň, önüm üçin gurnama gollanmasyny bereris.Gurmak prosesinde haýsydyr bir kynçylyk bilen ýüzbe-ýüz bolsaňyz, bize ýüz tutup bilersiňiz, mümkin boldugyça gysga wagtda size jogap bereris.

1
3
7
10
12
2

Üstünlige nädip kömek edip biljekdigimizi anyklamaga taýynmy?

Şu gün myhmanhana mebel hünärmeni bilen habarlaşyň we 12 sagadyň dowamynda sitata we çözgüt alyň!

Myhmanhananyň mebelleri üçin materiallar bilen tanyşlyk

Orta dykyzlykly süýüm tagtasy MD MDF hökmünde gysgaldyldy)
MDF-iň ýüzi tekiz we tekiz, dürli wizual effektleri görkezip bilýän inçe materiallar, dürli reňkler we dokumalar bar.Dykyzlyk tagtasynyň gurluşy birmeňzeş, material durnukly, çyglylyga aňsat täsir etmeýär we dürli howa we daşky gurşaw şertlerine uýgunlaşyp bilýär.Şonuň üçin MDF-den ýasalan mebelleriň has uzak ömri bar.Ikinjiden, MDF-iň çig maly esasan ekologiýa taýdan arassa we häzirki zaman adamlaryň ýaşyl öý düşünjesine laýyk gelýän agaç süýümleri ýa-da ösümlik süýümleridir.
Faner
Faneriň oňat plastikligi we işleýşi bar, dürli görnüşli mebelleriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin dürli şekilli we ululykdaky mebelleri ýasamagy amatly edýär.Ikinjiden, kontrplak suwa gowy garşylygy bar, çyglylyga ýa-da deformasiýa aňsat täsir etmeýär we öý şertleriniň çyglylygynyň üýtgemegine uýgunlaşyp bilýär,
Mermer
Mermer gaty daş, ýeňil we basyş astynda aňsat deformasiýa ýa-da zeper ýetmedik tebigy daş materialdyr.Mebel önümçiliginde mermerden giňden peýdalanýarys, mermerden ýasalan mebeller diňe bir estetiki taýdan ýakymly däl, arassalamak hem aňsat.Mermer planşet owadan we owadan, çydamly we myhmanhana mebelleri öndürmek üçin köp ulanylýan materiallardan biridir.
Enjam
Mebeliň esasy bölegi hökmünde enjamlar, mebelleriň dürli bölekleriniň arasynda nurbat, hoz, birleşdiriji çybyklar we ş.m. baglanyşyklara ýetip biler, mebeliň durnuklylygyny we howpsuzlygyny üpjün edip, mebeliň dürli böleklerini berk birleşdirip bilerler. Gurluş baglanyşyklaryndan başga-da, enjam mebeliň dürli funksiýalaryna ýetip biler, meselem, çekiş slaýdlary, gapy ilikleri, howa basyş çybyklary we ş.m. Bu enjam bölekleri ulanylanda mebelleri has amatly we çeýe edip, rahatlygy we amatlylygy ýokarlandyryp biler.Mundan başga-da, enjamlar käbir ýokary derejeli myhmanhana mebellerinde möhüm bezeg roluny oýnaýar.Mysal üçin, metal çeňňekler, demir tutawaçlar, metal aýaklar we ş.m. mebelleriň estetiki görnüşini ýokarlandyryp, umumy bezeg täsirini güýçlendirip biler.

Biz esasan lomaý önümçilik we adat.Köp mukdarda önüm öndürmek, önümiň birlik bahasyny we iberiş çykdajylaryny hem peseldýär.Şeýle hem, alyjylara önümlerimizi has gowy barlamak we bazaryň seslenmesini çalt almak üçin belli bir MOQ bilen kiçi partiýa sargytlaryny kabul edýäris.Taslamaňyzy başlamak üçin şu gün biziň bilen habarlaşyň, onlaýn söhbetdeşlik ediň ýa-da +86 15356090777 jaň ediň.
Taisen, zawody özleşdirmek hyzmaty bilen myhmanhananyň mebel üpjün edijisidir.Customörite, gaplama, reňk, ululyk we dürli myhmanhana taslamasy we ş.m. ýaly aýratynlaşdyrylan zatlary goldaýarys.Önüm dizaýnyndan başlap, özleşdirişe çenli, Taisen önümleriňiz üçin iň gowy goşmaça hyzmatlary hödürleýär.Productshli önümler üçin özleşdirmegi goldaýarys, OEM we ODM sargytlaryna hoş geldiňiz!


  • Linkedin
  • youtube
  • facebook
  • twitter