Kompaniýa habarlary

 • Myhmanhanada “Instagram” -da boş ýerleri döretmegiň 5 amaly usuly

  Myhmanhanada “Instagram” -da boş ýerleri döretmegiň 5 amaly usuly

  Sosial medianyň agdyklyk edýän döwründe myhmanlary özüne çekmek we saklamak üçin diňe ýatdan çykmajak, paýlaşyp boljak tejribe bermek möhümdir.Köp sanly wepaly şahsy myhmanhana howandarlary bilen birlikde ýokary derejede işleýän onlaýn tomaşaçylaryňyz bolup biler.Thatöne şol diňleýjiler birmeňzeşmi?Köp ...
  Koprak oka
 • 262 Otag Hyatt Merkezi Zhongshan Park Şanhaý myhmanhanasy açylýar

  262 Otag Hyatt Merkezi Zhongshan Park Şanhaý myhmanhanasy açylýar

  Hyatt myhmanhanalar korporasiýasy (NYSE: H) şu gün Şanhaýyň merkezinde ýerleşýän Hyatt Centric Zhongshan Park Şanhaýyň açylandygyny habar berdi, Şanhaýyň merkezinde ýerleşýän Hyatt Centric markaly myhmanhana we Beýik Hytaýda dördünji Hyatt Centric.Ajaýyp Zhongshan seýilgähiniň we joşgunly Yuu ...
  Koprak oka
 • “Marriott International” we “HMI” myhmanhanalar topary Japanaponiýada köp emläk öwrülişigi yglan edýär

  “Marriott International” we “HMI” myhmanhanalar topary Japanaponiýada köp emläk öwrülişigi yglan edýär

  “Marriott International” we “HMI Hotel Group” şu gün Japanaponiýanyň bäş uly şäherinde bar bolan ýedi HMI emlägini Marriott myhmanhanalaryna we howlusyna Marriott tarapyndan rebrend bermek barada gol çekilen şertnamany yglan etdiler.Bu gol, Marriott markalarynyň ikisine-de baý mirasy we myhmanlara gönükdirilen tejribe getirer ...
  Koprak oka
 • Myhmanhananyň adaty mebel dizaýnynyň esaslary

  Myhmanhananyň adaty mebel dizaýnynyň esaslary

  Döwrüň üýtgemegi we çalt üýtgemegi bilen myhmanhana we naharhana pudagy hem bu tendensiýa eýerdi we minimalizme gönükdirildi.Günbatar görnüşli mebel bolsun ýa-da hytaý görnüşindäki mebel bolsun, olar barha köpelýär, ýöne näme bolsada myhmanhanamyzyň mebel saýlamalary, m ...
  Koprak oka
 • Studio 6 White PP oturgyjyna giriş

  Studio 6 White PP oturgyjyna giriş

  6 sany ak oturgyç studiýasynyň önümçilik prosesi.PP oturgyjymyz ýokary hilli PP materialdan ýasalyp, ajaýyp berkligi, durnuklylygy we amatlylygy bolan takyk tehnologiýa bilen işlenýär.Oturgyjyň dizaýny ýönekeý we moda bolup, dürli ýagdaýlaryň bezeg zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler ...
  Koprak oka
 • “Hilton” myhmanhanasynyň mebel önümçiliginiň ösüş suraty

  Aşakdaky suratlar, Hilton Group taslamasy boýunça Hampton Inn myhmanhanasynyň önümçilik ösüş suratlary, Önümçilik işimiz aşakdaky ädimleri öz içine alýar: 1. Plastinka taýýarlamak: Sargyt talaplaryna laýyklykda degişli tabaklary we esbaplary taýýarlaň.2. Kesmek we kesmek: ...
  Koprak oka
 • PP materialyndan ýasalan oturgyç aşakdaky artykmaçlyklara we aýratynlyklara eýedir

  PP materialyndan ýasalan oturgyç aşakdaky artykmaçlyklara we aýratynlyklara eýedir

  PP oturgyçlary myhmanhana mebelleri babatynda gaty meşhurdyr.Ajaýyp öndürijiligi we dürli dizaýnlary köp myhmanhanalar üçin ilkinji saýlawy edýär.Myhmanhana mebelleri bilen üpjün ediji hökmünde bu materialyň artykmaçlyklaryny we ulanylýan ssenariýalaryny gowy bilýäris.Ilki bilen PP oturgyçlarynyň öňki ...
  Koprak oka
 • Noýabr aýynda “Candlewood” myhmanhanasynyň taslamasynyň önümçilik suratlary

  “InterContinental Hotels Group” iň köp myhman otagy bolan dünýäde ikinji orunda durýan köpmilletli myhmanhana kompaniýasydyr.“Marriott International Hotel Group” -dan soň ikinji ýerde, “InterContine” tarapyndan özbaşdak, işleýän, dolandyrylýan, kärendesine alnan ýa-da iş hukuklaryny berýän 6103 myhmanhana bar ...
  Koprak oka
 • Oktýabr aýynda myhmanhana mebelleriniň önümçiliginiň suratlary

  Oktýabr aýynda myhmanhana mebelleriniň önümçiliginiň suratlary

  Her bir işgäre eden tagallalary üçin sag bolsun aýdýarys, müşderilerine ynam we goldaw üçin sag bolsun aýdýarys.Her sargytyň ýokary hilli we mukdar bilen müşderilere wagtynda ýetirilmegini üpjün etmek üçin öndürmek üçin wagt sarp edýäris.
  Koprak oka
 • Oktýabr aýynda Hindistandan gelen müşderiler Ningbo şäherindäki zawodymyza baryp gördüler

  Oktýabr aýynda Hindistandan gelen müşderiler zawodymyza myhmanhana toplumynyň önümlerini görmek we sargyt etmek üçin geldiler.Ynamyňyz we goldawyňyz üçin köp sag boluň.Her bir müşderä ýokary hilli hyzmat we önümler hödürläris we olaryň kanagatlanmasyny gazanarys!
  Koprak oka
 • Motel 6 sargyt

  Motel 6 sargyt

  Ningbo Taisen Mebel, 92 otagly Motel 6 taslamasy üçin ýene bir sargyt aldy.Oňa 46 korol otagy we 46 şa otagy girýär.Nauşnik, düşek platformasy, şkaf, telewizor paneli, şkaf, sowadyjy şkaf, stol, zal oturgyjy we ş.m. bar. Bu kyrk sargyt ...
  Koprak oka
 • Kurator myhmanhanasy we şypahana ýygyndysy, işgärleriň howpsuzlyk enjamlaryny ileri tutýan üpjünçisi hökmünde React Mobile saýlaýar.

  Myhmanhanada howsala düwmeleriniň çözgütleriniň iň ygtybarly üpjünçisi bolan “React Mobile” we “Kurator Hotel & Resort Collection” (“Kurator”) şu gün Kolleksiýadaky myhmanhanalara React Mobile-iň iň oňat howpsuzlyk enjamlary platformasyny ulanmaga mümkinçilik berýän hyzmatdaşlyk şertnamasyny yglan etdi. işgärler howpsuz.Gyzgyn ...
  Koprak oka
 • Linkedin
 • youtube
 • facebook
 • twitter