Biz hakda

DSC01904

Kompaniýa syn

Biz Ningbo, Hytaýda amatly ulagly mebel zawody.nahar saçagy we oturgyç, ýatylýan otag toplumy, myhmanhana mebelleri we OEM (adaty) oturgyç we myhmanhana taslama mebellerini ýasamakda ýöriteleşýäris.On ýyldan gowrak wagt bäri myhmanhana taslamasynyň mebellerini ýasaýarys.

Mebel dizaýny, öndürmek, marketing we içerki gabat gelýän mebelleriň bir stansiýaly hyzmaty bilen meşgullanýan mebelleriň dünýä derejesinde ösen önümçilik liniýasy, doly kompýuter bilen dolandyrylýan ulgam, ösen merkezi tozan ýygnamak ulgamy we tozansyz boýag otagy bar.Önümler köp seriýany öz içine alýar: Nahar toplumy, ýaşaýyş jaý seriýasy, MDF / PLYWOOD görnüşli mebel seriýasy, gaty agaç mebel seriýasy, myhmanhana mebel seriýasy, ýumşak diwan seriýasy we ş.m. Biz hemmeler üçin içerki gabat gelýän mebelleriň ýokary hilli bir stansiýaly hyzmatyny hödürleýäris. kärhanalar, edaralar, guramalar, mekdepler, myhman otagy, myhmanhanalar we ş.m. Önümlerimiz ABŞ, Kanada, Hindistan, Koreýa, Ukraina, Ispaniýa, Polşa, Gollandiýa, Bolgariýa, Litwa we beýleki ýurtlara we sebitlere eksport edilýär.Ningbo Taisen Mebel Co., Ltd mebel önümlerini "iň gymmatly" diýip kesgitleýär we "hünär ruhuna, hünär hiline" bagly bolup, müşderileriň ynamyny we goldawyny aldy.Mundan başga-da, önümiň gurluşynda we marketinginde täzelik edýäris, kämillige ymtylmak üçin elimizden gelenini edýäris.Kompaniýamyz ähli ugurlar boýunça yzygiderli tagalla eder, iki taraplaýyn alyş-çalyşlary berkitmegi dowam etdirer, dizaýn ýa-da material ulanylyşyna garamazdan prosesi yzygiderli gowulandyrar we mebel bazary üçin ajaýyp çözgütleri işjeň hödürläris.

Haýsydyr bir önümimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz ýa-da adaty sargyt barada pikir alyşmak isleseňiz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Geljekde dünýäniň täze müşderileri bilen üstünlikli işewür gatnaşyklar gurmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Müşderilere yzygiderli baha döretmek arkaly müşderiniň bahasyna üns beriň
Müşderiler üçin gymmatlyk döretmegiň düýp manysy, müşderilere taslamalaryň göwnejaý ýerine ýetirilmegine kömek etmek, müşderilere maýa goýum çykdajylaryny çalt öwezini dolmak we müşderileri üstünlikli etmekdir.Şol bir wagtyň özünde, degişli girdeji gözläň we kompaniýanyň göwnejaý ösüşine ýetiň.

Sergi we nusga otagy

3
IMG_1102
4
IMG_1091
5
IMG_1075

Ofis we zawod

IMG_7666- (2)
IMG_1107
IMG_7706
IMG_7688
IMG_7678
IMG_7700

  • Linkedin
  • youtube
  • facebook
  • twitter