Radissiýa aýratyn myhmanhana ýönekeý myhmanhana Suite mebel arzan myhmanhana mebeli

Gysga düşündiriş:

Mebel dizaýnerlerimiz, gözüňi özüne çekiji myhmanhananyň interýerini ösdürmek üçin siziň bilen işleşer. Dizaýnerlerimiz owadan we ygtybarly amaly dizaýnlary öndürmek üçin SolidWorks CAD programma üpjünçiligini ulanýarlar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Home2 Suites Hilton Minneapolis Bloomington

Biz Hytaýyň Ningbo şäherindäki mebel zawody.Amerikan myhmanhanalarynyň ýatylýan otaglaryny we myhmanhana taslama mebellerini 10 ýyldan gowrak ýasamakda ýöriteleşýäris.

Taslamanyň ady: Radissiýa Aýry-aýry myhmanhana otag mebelleri
Taslamanyň ýerleşýän ýeri: ABŞ
Marka: Taisen
Gelip çykan ýeri: NingBo, Hytaý
Esasy material : MDF / faner / bölejik tagtasy
Nauşnik : Mebeller bilen enjamlar / mebel ýok
Kasegoodlar : HPL / LPL / Weneer tingiwopisi
Aýratynlyklar : Custöriteleşdirilen
Tölegiň şerti: T / T boýunça, 50% goýum we ýüklemezden ozal balans
Halas ediş ýoly: FOB / CIF / DDP
Programma : Myhmanhananyň otagy / hammam / köpçülik

1

 

c

Zawodymyz

surat3

MATERIAL

surat4

Gaplamak we ulag

surat5
Hünärmen myhmanhana mebelleri bilen üpjün ediji hökmünde ýokary hilli, daşky gurşawy goramak we material saýlamakda çydamlylyk ýörelgelerine berk eýerýäris.Saýlanan agajyň owadan gurluşyna, gaty gurluşyna we berk berkligine göz ýetirmek üçin belli içerki we daşary ýurt agaç üpjün edijileri bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýduk.Şol bir wagtyň özünde, daşky gurşawy goramaga hem üns berýäris we önümçilikde we ulanylanda mebelleriň ekologiýa taýdan arassa bolmagyny üpjün etmek üçin daşky gurşaw tarapyndan tassyklanan ýaşyl materiallary saýlamagy ileri tutýarys.

Bizde ösen önümçilik enjamlary we her bir mebel bölekleriniň nepis reňklenmegini we berk barlanmagyny üpjün edip biljek ökde önümçilik topary bar.Önümçilik prosesinde, mebelleriň rahatlygyny we berkligini üpjün etmek üçin gyralary ýalpyldatmak, enjam enjamlaryny saýlamak we ş.m. ýaly jikme-jik işlemäge üns berýäris.Mundan başga-da, önümçiligiň netijeliligini we önümiň hilini ýokarlandyrmak üçin lazer kesmek, CNC nagyş we ş.m. ýaly ösen önümçilik amallaryny kabul edýäris.
Myhmanhana mebellerini sargyt etmek zerurlygy bar bolsa, maňa ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris

 

  • Öňki:
  • Indiki:

    • Linkedin
    • youtube
    • facebook
    • twitter