Hasabat 2020-nji ýylda pandemiýanyň pudagyň merkezine aralaşmagy bilen, ýurt boýunça 844,000 Syýahat we Syýahatçylyk işiniň ýitirilendigini görkezýär.

Bütindünýä Syýahat we Syýahatçylyk Geňeşi (WTTC) tarapyndan geçirilen gözleg, Müsüriň ykdysadyýetiniň Angliýanyň syýahatçylygynyň “gyzyl sanawynda” galsa, EGP 31 milliondan gowrak ýitgi çekip biljekdigini ýüze çykardy.

2019-njy ýyldaky derejelere esaslanyp, Müsüriň Angliýanyň “gyzyl sanawy” döwleti bolmagy bu ýurduň syýahat we syýahatçylyk pudagy üçin uly howp döreder we umumy ykdysadyýet WTTC-e duýduryş berýär.

Pandemiýadan öňki sanlara görä, 2019-njy ýylda Angliýa gelýänler halkara girýänleriň bäş göterimini düzýär.

Angliýa Müsür üçin diňe Germaniýadan we Saud Arabystanyndan soň üçünji uly çeşme bazarydy.

Şeýle-de bolsa, WTTC gözlegleri, “gyzyl sanaw” çäklendirmeleriniň Angliýaly syýahatçylaryň Müsüre gelmegine päsgel berýändigini görkezýär.

WTTC - Müsüriň ykdysadyýeti, Angliýanyň Gyzyl sanaw ýagdaýy sebäpli gündelik EGP 31 milliondan köp ýitgi çekýär

Global syýahatçylyk guramasy munuň, Angliýa gaýdyp gelende 10 günüň dowamynda gymmat myhmanhana karantine goşmaça çykdajylaryň we gymmat COVID-19 synaglarynyň gorkusy bilen baglanyşyklydygyny aýdýar.

Müsüriň ykdysadyýeti her hepde 237 milliondan gowrak EGP akymyna sezewar bolup biler we bu her aýda 1 milliarddan gowrak EGP-e deňdir.

WTTC-nyň uly wise-prezidenti we ýerine ýetiriji baş direktory Wirjiniýa Messina: “Müsür her gün Angliýanyň“ gyzyl sanawynda ”durýar, diňe Angliýa gelýänleriň ýoklugy sebäpli ýurduň ykdysadyýeti millionlarça adamy ýitirýär. Bu syýasat diýseň çäklendiriji we zyýanly, sebäbi Müsürden gelýän syýahatçylar hem gaty gymmat çykdajyly myhmanhana karantini bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar.

“Angliýanyň hökümetiniň Müsüri“ gyzyl sanawyna ”goşmak karary diňe bir ýurduň ykdysadyýetine däl, eýsem gülläp ösýän Syýahat we Syýahatçylyk pudagyna bil baglaýan müňlerçe ýönekeý müsürlä-de uly täsir edýär.

“Beýik Britaniýada sanjymlaryň köpelmegi, uly ýaşly ilatyň dörtden üç böleginden iki esse köp tutulmagy we umumy sanjymyň 59% -i bilen ajaýyp üstünlik gazandy. Müsüre syýahat edenleriň hemmesine sanjym edilmegi we şonuň üçin ownuk töwekgelçilik bolmagy ähtimal.

“Maglumatlarymyz, syýahat we syýahatçylygyň ýurt üçin näderejede möhümdigini, ýurduň ykdysadyýeti üçin möhüm bolan bu wajyp pudagy dikeltmek üçin Müsüriň hökümetiniň sanjymlaryň köpelmeginiň nähili möhümdigini görkezýär. dikeldilmegi. ”

WTTC gözlegleri, milli jemi içerki önüme goşan goşandy 2019-njy ýylda EGP 505 milliarddan (8,8%), 2020-nji ýylda bolsa 227,5 milliard (3,8%) Müsüriň Syýahatçylyk we Syýahatçylyk pudagyna düýpli täsirini görkezýär.

Hasabat 2020-nji ýylda pandemiýanyň pudagyň merkezine aralaşmagy bilen, ýurt boýunça 844,000 Syýahat we Syýahatçylyk işiniň ýitirilendigini görkezýär.


Iş wagty: Awgust-28-2021
  • Linkedin
  • youtube
  • facebook
  • twitter