Birnäçe setirde eltip bermek bahalary ýokarlanýar!

Shük daşamak üçin adaty däp bolan möwsümde, ýük daşaýan ýerler, ýük nyrhlarynyň ýokarlanmagy we möwsümden daşary güýçli möwsüm bazarda möhüm sözlere öwrüldi.Şanhaý ippingük daşaýyş bir Exchangeasy tarapyndan ýaýradylan maglumatlar 2024-nji ýylyň mart aýynyň ahyryndan şu güne çenli Şanhaý portundan Günorta Amerikanyň esasy port bazaryna ýük nyrhynyň 95,88%, Şanhaý portundan esasy porta ýük nyrhynyň ýokarlanandygyny görkezýär. Europeewropadaky bazar 43,88% ýokarlandy.

Senagat işgärleri, ýük nyrhlarynyň häzirki ýokarlanmagynyň esasy sebäpleriniň Europeewropada we ABŞ-da bazar isleginiň ýokarlanmagy we Gyzyl deňizdäki uzaga çeken konflikt ýaly faktorlaryň seljerýändigini aýdýarlar.Adaty iň ýokary ýük daşamak möwsüminiň gelmegi bilen, konteýner ýük daşama bahalary geljekde ýokarlanmagyny dowam etdirip biler.

Europeanewropa iberiş çykdajylary bir hepdede 20% -den gowrak ýokarlandy

2024-nji ýylyň aprel aýynyň başyndan bäri, Şanhaý transport bir Exchangeasy tarapyndan çykarylan Şanhaý eksport konteýner toplumlaýyn ýük indeksi ýokarlanmagyny dowam etdirýär.10-njy maýda ýaýradylan maglumatlar Şanhaýyň eksport konteýnerleriniň ýük nyrhynyň 2305,79 baldygyny, geçen hepdeden 18,8 göterim ýokarlandygyny, 29-njy martda 1730,98 baldan 33,21 göterim ýokarlandygyny we 1730,98 baldan 33,21 göterim ýokarlandygyny görkezdi. 29-njy mart, Gyzyl deňiz krizisiniň başlamagyndan 2023-nji ýylyň noýabr aýyndakydan has ýokarydy.132,16% ýokarlandy.

Şolaryň arasynda Günorta Amerika we Europeewropa ugurlary iň ýokary ösüşi başdan geçirdi.Şanhaý portundan Günorta Amerikanyň esasy port bazaryna eksport edilýän ýük nyrhy (deňiz ýükleri we deňiz ýük goşmaça tölegleri) ABŞ-nyň 5461 dollar / TEU (uzynlygy 20 fut bolan konteýner, TEU diýlip hem atlandyrylýar), bu öňki döwür bilen deňeşdirilende 18.1% ýokarlandy. we mart aýynyň ahyryndan 95,88% ýokarlandy.Şanhaý portundan Europeanewropanyň esasy port bazaryna eksport edilýän ýük nyrhy (ýük daşamak we ýük daşamak üçin goşmaça tölegler) ABŞ-nyň 2869 dollar / TEU, geçen hepdeden 24,7%, mart aýynyň ahyryndan 43,88% ýokarlandy we ýokarlandy 2023-nji ýylyň noýabr aýyndan 305,8% -e çenli.

Global sanly logistika hyzmatyny üpjün ediji “qunqunar Logistika Tehnologiýa Topary” (mundan beýläk “Yunqunar” diýlip atlandyrylýar) ýük daşamak işine jogapkär adam şu ýylyň aprel aýynyň ahyryndan başlap latyn diline iberilýändigini duýup boljakdygyny aýtdy. Americaakyn Gündogarda, Hindistanda we Päkistanda marşrutlar üçin Amerika, Europeewropa, Demirgazyk Amerika we ýük nyrhlary ýokarlandy we bu ösüş maý aýynda has aýdyň boldy.

Ippingük daşaýyş gözleg we maslahat beriş gullugy Drewri tarapyndan 10-njy maýda ýaýradylan maglumatlar, Drewri Dünýä konteýner indeksiniň (WCI) şu hepde (9-njy maýda) 3,159 dollar / FEU (uzynlygy 40 fut bolan konteýner) ýokarlandygyny görkezdi. 2022-nji ýyla gabat gelýär Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 81% ýokarlandy we 2019-njy ýylda epidemiýadan öň ABŞ-nyň 1420 $ / FEU derejesinden 122% ýokarydy.

Recentlyakynda Ortaýer deňzi ýük daşaýyş kompaniýasy (MSC), Maersk, CMA CGM we Hapag-Lloýd ýaly köp sanly ýük daşaýan kompaniýalar bahalaryň ýokarlanýandygyny habar berdiler.Mysal hökmünde CMA CGM alyň.Aprel aýynyň ahyrynda, CMA CGM 15-nji maýdan başlap, Aziýa-Demirgazyk Europeewropa ugry üçin 2700 ABŞ dollary / TEU we 5000 ABŞ dollary / FEU-a çenli täze FAK (Freight All Kinds) standartlaryny üýtgetjekdigini habar berdi.Ozallar ABŞ-nyň 500 $ / TEU we 1000 $ / FEU ýokarlandy;10-njy maýda CMA CGM 1-nji iýundan başlap Aziýadan Demirgazyk portlaryna iberilýän ýükleriň FAK derejesini ýokarlandyrjakdygyny habar berdi.Täze standart 6000 ABŞ dollary / FEU.$ Ene-de 1000 $ / FEU ýokarlandy.

Global transport ägirdi Maersk-iň baş direktory Ke Wensheng ýakynda geçirilen konferensiýada Maerskiň Europeanewropa ugurlaryndaky ýük mukdarynyň 9% ýokarlandygyny, esasanam Europeanewropaly importçylaryň inwentarlary doldurmak isleginiň güýçli bolandygyny aýtdy.Şeýle-de bolsa, boş ýer meselesi hem ýüze çykdy we ýük daşaýjylaryň köpüsi ýük gijikdirilmezligi üçin has ýokary ýük nyrhlaryny tölemeli bolýarlar.

Ippingük daşama bahalary ýokarlanýarka, Hytaý-Europeewropa ýük otlylarynyň bahasy hem ýokarlanýar.Hytaý-Europeewropa ýük otlularyna jogapkär ekspeditor reportersurnalistlere häzirki Hytaý-Europeewropa ýük otlularyna bolan islegiň ep-esli ýokarlandygyny we käbir liniýalarda ýük nyrhlarynyň 200-300 ABŞ dollaryna çenli ýokarlanandygyny we ýokarlanmagynyň dowam etjekdigini aýtdy. geljek.“Deňiz ýükleriniň bahasy ýokarlandy, ammar giňişligi we öz wagtynda müşderileriň islegini kanagatlandyryp bilmez, käbir harytlaryň demir ýol ýüklerine geçirilmegine sebäp bolar.Şeýle-de bolsa, demirýol gatnaw mümkinçilikleri çäklidir we gysga möhletde ýük daşamak üçin isleg ep-esli artdy, bu ýük nyrhlaryna hökman täsir eder. "

Konteýner ýetmezçiligi meselesi gaýdyp gelýär

“Ippingük daşaýan ýa-da demir ýol bolsun, konteýnerler ýetmezçilik edýär.Käbir sebitlerde gutulary sargyt etmek mümkin däl.Konteýnerleri bazarda kärendesine almak ýük nyrhlarynyň ýokarlanmagyndan has ýokary. ”Guangdongyň konteýner pudagynda işleýän bir adam reportersurnalistlere aýtdy.

Mysal üçin, Hytaý-Europeewropa ýolunda 40HQ (40 fut beýik konteýner) ulanmagyň bahasynyň geçen ýyl 500-600 ABŞ dollary bolup, şu ýylyň ýanwar aýynda 1000-1200 ABŞ dollaryna çenli ýokarlandygyny aýtdy.Indi 1500 ABŞ dollaryndan gowrak ýokarlandy we käbir sebitlerde 2000 ABŞ dollaryndan geçdi.

Şanhaý portundaky ýük ekspeditory hem reportersurnalistlere käbir daşary ýurt howlularynyň konteýnerlerden doludygyny we Hytaýda konteýnerleriň ýetmezçiliginiň bardygyny aýtdy.Germaniýanyň Şanhaý we Duisburg şäherindäki boş gutularyň bahasy mart aýynda 1450 ABŞ dollaryndan häzirki 1900 ABŞ dollaryna çenli ýokarlandy.

Qunqunaryň ýokarda agzalan gämi gatnaw işine jogapkär adam, konteýner kärende tölegleriniň ýokarlanmagynyň möhüm sebäbiniň Gyzyl deňizdäki konflikt sebäpli köp sanly gämi eýeleriniň Gowy Umyt Kepisine aýlanandygyny aýtdy. konteýner dolanyşygynyň adaty wagtdan azyndan 2-3 hepde uzyn bolmagyna sebäp boldy, netijede boş gaplar.Likwidligi haýallaýar.

9-njy maýda “Dexun Logistic” tarapyndan çykarylan global ýük daşaýyş bazaryndaky tendensiýalar (maý aýynyň başyndan ortalaryna) Maý güni dynç alyşyndan soň konteýner üpjünçiliginiň umumy ýagdaýynyň düýpgöter gowulaşmandygyny görkezdi.Konteýnerleriň dürli derejelerinde ýetmezçilik bar, esasanam uly we uzyn konteýnerler, käbir ýük daşaýan kompaniýalar Latyn Amerikasynyň ugurlarynda konteýnerleriň ulanylyşyna gözegçiligi güýçlendirýärler.Hytaýda öndürilen täze gaplar iýun aýynyň ahyryna çenli bron edildi.

COVID-19 epidemiýasynyň täsirinde 2021-nji ýylda daşary söwda bazary “ilki pese gaçdy, soň ýokarlandy” we halkara logistika zynjyry garaşylmadyk ekstremal ýagdaýlary başdan geçirdi.Bütin dünýäde ýaýradylan konteýnerleriň gaýdyp geliş akymy aňsat däl we konteýnerleriň global paýlanyşy çynlakaý däl.ABŞ-da, Europeewropada, Awstraliýada we beýleki ýerlerde köp sanly boş konteýner saklanýar we meniň ýurdumda eksport konteýnerleri ýetmezçilik edýär.Şonuň üçin konteýner kompaniýalary sargytlardan doly we doly önümçilik kuwwatyna eýe.2021-nji ýylyň ahyryna çenli gutularyň ýetmezçiligi kem-kemden azaldy.

Konteýner üpjünçiliginiň gowulaşmagy we dünýä ýük daşama bazaryndaky iş netijeliliginiň dikeldilmegi bilen, 2022-nji ýyldan 2023-nji ýyla çenli içerki bazarda boş konteýnerleriň aşa köp yza çekilmegi, şu ýyl ýene konteýner ýetmezçiligi ýüze çykýança.

Pricesük bahalarynyň ýokarlanmagy dowam edip biler

Ightük nyrhlarynyň soňky döwürde düýpgöter ýokarlanmagynyň sebäpleri barada aýdylanda, YQN-iň ýokarda agzalan gämi gatnaw işine jogapkär adam reportersurnalistlere analiz etdi, ilki bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlary ýykylmak tapgyryny tamamlady we gaýtadan dikeldiş tapgyryna girdi.Pacificuwaş ummanyň üstünden geçýän marşrutyň transport mukdary kem-kemden dikeldi, bu bolsa ightük nyrhlarynyň ýokarlanmagyny ýokarlandyrdy.Ikinjiden, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň nyrh düzedişleriniň öňüni almak üçin ABŞ bazaryna barýan kompaniýalar Latyn Amerikasynyň bazaryndan, şol sanda awtoulag önümçiligi, infrastruktura senagaty we ş.m. peýdalanyp, önümçilik ugurlaryny Latyn Amerikasyna geçirdiler. , Latyn Amerikasynyň ugurlaryna islegiň konsentrirlenen partlamasyna sebäp boldy.Köp ýük daşaýan kompaniýalar, artýan islegi kanagatlandyrmak üçin Meksika marşrutlary goşuldy.Üçünjiden, Gyzyl deňziň ýagdaýy Europeanewropa ugurlarynda çeşme üpjünçiliginiň ýetmezçiligine sebäp boldy.Ippingük daşaýan ýerlerden boş gaplara çenli Europeanewropanyň ýük nyrhlary hem ýokarlanýar.Dördünjiden, adaty halkara söwdasynyň iň ýokary möwsümi öňki ýyllara garanyňda has ir.Adatça her ýyl iýun daşary ýurtlarda tomus satuw möwsümine girýär we ýük nyrhlary şoňa görä ýokarlanar.Bu ýylky ýük nyrhlary öňki ýyllara garanyňda bir aý öň ýokarlandy, bu bolsa şu ýylky iň ýokary satuw möwsüminiň ir gelendigini aňladýar.

“Zheshang Securities” 11-nji maýda “Konteýner ýük daşama bahalarynyň soňky garşylykly ýokarlanmagyna nähili garamaly?” Atly gözleg hasabatyny ýaýratdy.Gyzyl deňizdäki uzaga çeken konfliktiň üpjünçilik zynjyrynyň dartgynlylygyna sebäp bolandygy mälim edildi.Bir tarapdan, gämi aýlawlary ýük daşama aralyklarynyň köpelmegine sebäp boldy., Beýleki tarapdan, gämi dolanyşygynyň netijeliliginiň peselmegi portlarda konteýner dolanyşygynyň berkleşmegine, üpjünçilik zynjyrynyň dartgynlygyny hasam güýçlendirmegine sebäp boldy.Mundan başga-da, isleg tarapy gowulaşýar, Europeewropada we ABŞ-da makroykdysady maglumatlar birneme gowulaşýar we iň ýokary möwsümde ýük nyrhlarynyň ýokarlanmagyna garaşylýar we ýük eýeleri öňünden ätiýaçlyk edýärler.Mundan başga-da, ABŞ-nyň liniýasy uzak möhletli şertnamalara gol çekmegiň möhüm döwrüne gadam basdy we ýük daşaýan kompaniýalaryň bahalary ýokarlandyrmak islegi bar.

Şol bir wagtyň özünde, gözleg hasabatynda konteýner daşaýyş pudagynda ýokary konsentrasiýa nagşy we senagat bileleşikleri bahalary ýokarlandyrmak üçin hereketlendiriji güýç döretdi diýip hasaplaýarlar.“Zheshang Securities” daşary söwda konteýner liner kompaniýalarynyň ýokary konsentrasiýa bardygyny aýtdy.2024-nji ýylyň 10-njy maýyna çenli iň oňat on konteýner liner kompaniýasy transport kuwwatynyň 84,2% -ini emele getirdi.Mundan başga-da, kompaniýalaryň arasynda senagat bileleşikleri we hyzmatdaşlygy emele geldi.Bir tarapdan, üpjünçilik we isleg gurşawynyň ýaramazlaşmagy şertlerinde ýelkenli gämileri togtatmak we ulag kuwwatyna gözegçilik etmek bilen gazaply baha bäsdeşligini haýallatmak peýdalydyr.Beýleki tarapdan, teklip we isleg gatnaşyklarynyň gowulaşmagy şertlerinde bilelikdäki bahalaryň ýokarlanmagy arkaly has ýokary ýük nyrhlaryna ýeter diýlip garaşylýar.

2023-nji ýylyň noýabr aýyndan bäri Yemenemeniň Huti ýaragly güýçleri Gyzyl deňizdäki we ýanaşyk suwlarda gämilere birnäçe gezek hüjüm etdiler.Dünýädäki köp sanly gämi ägirtleri, Gyzyl deňizde we oňa ýanaşyk suwlarda konteýner gämileriniň nawigasiýasyny togtatmakdan we Afrikadaky Gowy Umyt Keýpiniň ugruny üýtgetmekden başga çäresi galmady.Bu ýyl Gyzyl deňziň ýagdaýy häzirem möwjeýär we ýük daşaýan arteriýalar, esasanam Aziýa-Europeewropa üpjünçilik zynjyryna uly täsir etdi.

Konteýner daşaýyş bazarynyň geljekki tendensiýasy barada “Dexun Logistic” häzirki ýagdaýy göz öňünde tutup, ýakyn wagtda ýük nyrhlarynyň güýçli boljakdygyny we ýük daşaýan kompaniýalaryň eýýäm ýük nyrhynyň ýokarlanmagyny meýilleşdirýändigini aýtdy.

“Konteýner ýük nyrhlary geljekde ýokarlanmagyny dowam etdirer.Birinjiden, daşary ýurtlarda satuwyň adaty möwsümi henizem dowam edýär we ýük nyrhlaryny ýokarlandyryp biljek Olimpiýa oýunlary şu ýylyň iýul aýynda Europeewropada geçiriler;ikinjiden, Europeewropada we ABŞ-da ýykylmak esasan gutardy we ABŞ-da içerki satuwlar ýurduň bölek satuw pudagynyň ösüşine garaşýan zatlaryny yzygiderli ýokarlandyrýar.Islegiň ýokarlanmagy we ýük daşamagyň berkligi sebäpli ýük nyrhlarynyň gysga möhletde ýokarlanmagyna garaşylýar "-diýdi.


Iş wagty: 17-2024-nji maý
  • Linkedin
  • youtube
  • facebook
  • twitter