Marriott: Beýik Hytaýda otagyň ortaça girdejisi geçen ýylyň dördünji çärýeginde geçen ýyl bilen deňeşdirilende 80,9% ýokarlandy

13-nji fewralda ABŞ-da ýerli wagt,Marriott International, Inc. ýyl bilen deňeşdirilende 3% ýokarlandy;arassa girdeji takmynan 848 million ABŞ dollary bolup, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 26% ýokarlandy;düzedilen EBITDA (göterimler, salgytlar, amortizasiýa we amortizasiýa öňündäki girdejiler) takmynan 11,97 milliard bolup, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 9,8% ýokarlandy.

Girdejiniň düzümi nukdaýnazaryndan Marriottyň 2023-nji ýylyň dördünji çärýeginde esasy dolandyryş tölegi takmynan 321 million ABŞ dollary boldy, bu bolsa geçen ýyl bilen deňeşdirilende 112% ýokarlandy;franşiza töleginiň girdejisi takmynan 705 million ABŞ dollary boldy, bu bolsa geçen ýyl bilen deňeşdirilende 7% ýokarlandy;Özbaşdak, kärende we beýleki girdejiler takmynan 455 million ABŞ dollary bolup, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 15% ýokarlandy.

“Marriott” -yň baş direktory Entoni Kapuano girdeji hasabatynda şeýle diýdi: “Global Marriott myhmanhanalarynda RevPAR (bar otag üçin girdeji) 2023-nji ýylyň dördünji çärýeginde 7% ýokarlandy;Halkara myhmanhanalarda RevPAR 17% ýokarlandy, esasanam Aziýa Pacificuwaş ummanynda we Europeewropada güýçli. "

Marriott tarapyndan aýan edilen maglumatlara görä, 2023-nji ýylyň dördünji çärýeginde Marriottyň dünýädäki deňeşdirip boljak myhmanhanalarynyň RevPAR ABŞ-nyň 121.06 dollary boldy, bu bolsa geçen ýyl bilen deňeşdirilende 7,2% ýokarlandy;tutýan orny 67%, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 2,6 göterim ýokarlandy;ADR (gündelik otagyň ortaça bahasy) 180,69 ABŞ dollary bolup, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 3% ýokarlandy.

Beýik Hytaýda ýaşaýyş jaý pudagynyň görkezijileriniň ösüş depgininiň beýleki sebitlerden has ýokarydygyny bellemelidiris: 2023-nji ýylyň dördünji çärýeginde RevPAR 80.49 ABŞ dollary boldy, bu geçen ýyl bilen deňeşdirilende iň ýokary 80,9% ýokarlandy we 13,3 bilen deňeşdirilende. Ikinji ýokary RevPAR ösüşi bilen Aziýa-Pacificuwaş umman sebiti (Hytaýdan başga) 67,6 göterim ýokarydyr.Şol bir wagtyň özünde, Beýik Hytaýda ýaşaýyş derejesi 68% bolup, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 22,3 göterim ýokarlandy;ADR ABŞ-nyň 118.36 dollary bolup, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 21,4% ýokarlandy.

Marriottyň dünýädäki deňeşdirip boljak myhmanhanalaryň RevPAR-y 124,7 ABŞ dollary boldy, bu bolsa geçen ýyl bilen deňeşdirilende 14,9% ýokarlandy;tutýan orny 69,2%, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 5,5 göterim ýokarlandy;ADR ABŞ-nyň 180,24 dollar boldy, bu bolsa geçen ýyl bilen deňeşdirilende 5,8% ýokarlandy.Beýik Hytaýdaky myhmanhanalar üçin ýaşaýyş jaý senagatynyň görkezijileriniň ösüş depgini beýleki sebitleriňkiden has ýokarydy: RevPAR ABŞ-nyň 82,77 dollary, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 78,6% ýokarlandy;tutýan orny 67,9% bolup, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 22,2 göterim ýokarlandy;ADR ABŞ-nyň 121,91 dollary bolup, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 20.2% ýokarlandy.

Maliýe maglumatlary nukdaýnazaryndan, 2023-nji ýylyň dowamynda Marriottyň umumy girdejisi takmynan 23,713 milliard dollar boldy, bu bolsa geçen ýyl bilen deňeşdirilende 14% ýokarlandy;Arassa girdeji takmynan 3.083 milliard dollar bolup, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 31% ýokarlandy.

Entoni Kapuano: “Dünýäde öňdebaryjy önümler we önümler bukjasyna bolan islegiň artmagy bilen 2023-nji ýylda ajaýyp netijeleri berdik.Tölegli, aktiw ýeňil iş modelimiz, kassa derejesini rekord derejede döretdi. "

Marriott tarapyndan aýan edilen maglumatlar 2023-nji ýylyň ahyryna çenli umumy berginiň 11,9 milliard dollar, nagt we nagt ekwiwalentleriniň 300 million ABŞ dollarydygyny görkezýär.

2023-nji ýylyň doly ýylynda Marriott dünýäde 81,300 töweregi täze otag goşdy, bu bolsa geçen ýyl bilen deňeşdirilende 4,7% ýokarlandy.2023-nji ýylyň ahyryna çenli Marriottyň jemi 8515 myhmanhanasy bar;global myhmanhana gurluşyk meýilnamasynda jemi 573,000 otag bar, şolardan 232,000 otag gurulýar.


Iş wagty: Maý-14-2024
  • Linkedin
  • youtube
  • facebook
  • twitter