Kurator myhmanhanasy we şypahana ýygyndysy, işgärleriň howpsuzlygy enjamlaryny ileri tutýan üpjün ediji hökmünde React Mobile saýlaýar

Myhmanhanada howsala düwmeleriniň çözgütleriniň iň ygtybarly üpjünçisi bolan “React Mobile” we “Kurator Hotel & Resort Collection” (“Kurator”) kolleksiýadaky myhmanhanalara React Mobile-iň iň oňat howpsuzlyk enjamlary platformasyny ulanmaga mümkinçilik berýän hyzmatdaşlyk şertnamasyny yglan etdi. işgärler howpsuz. Kuratoryň içindäki myhmanhanalar React Mobile-yň GPS ýerleşişini we Bluetooth ýerleşdirip bilermi? işgäri kynçylykda tapmak üçin deňsiz-taýsyz takyklygy üpjün etmek üçin maýak tehnologiýasy. Kompaniýa, howsala düwmesiniň tehnologiýasy boýunça iň uly myhmanhana müşderi bazasyna eýedir.

Kuratoryň wise-prezidenti Austin Segal: "Kurator, agza myhmanhanalarymyza işgärlerini goramaga kömek etmek üçin React Mobile bilen hyzmatdaşlyga begenýär" -diýdi. “React Mobile, şu güne çenli 36 myhmanhanada ýerleşdirilen Kuratoryň köp emläkleri bilen tanyş däl. Olaryň tygşytly we takyk howpsuzlyk çözgütlerini bermek ukybyna ynanýarys we agzalarymyzyň iň möhüm baýlygyny - işgärlerini goramak üçin olar bilen işleşmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. "

Gatnaşýan Kuratoryň agzalary, işgärlerine aňsatlyk bilen geýip bolýan LTE panika düwmesi enjamy bilen enjamlaşdyryp bilerler, kömek gerek bolanda çalt basyp bilersiňiz. Her düwmäniň özboluşly işgäri bar. Her otagda kiçi batareýa bilen işleýän Bluetooth maýaklary işgäriň ýerleşýän ýerini üpjün edýär. Duýduryş we ýerleşiş ýerli LTE torunyň üsti bilen myhmanhananyň howpsuzlyk toruna iberilýär, şonuň üçin dolandyryş topary kimiň kömegine we nirä mätäçdigini anyk bilýär. Duýduryş işjeň bolsa, ulgam işgäriň hakyky wagtda ýerleşýän ýerini yzarlaýar. “React Mobile” -yň çeýe bulut esasly platformasy Kurator myhmanhanalaryna programma üpjünçiligini sazlamaga we eýýäm ulanylýan beýleki ulgamlar bilen birleşmäge mümkinçilik berýär. “React Mobile Dispatch Centre” myhmanhananyň jogap toparyny we habarnamalaryň sanawyny düzer, birikme we batareýanyň ömri üçin maýaklara we düwmelere işjeň gözegçilik eder, duýduryş berer, jogap berijileri hakyky wagtda täzelär we ähli duýduryş taryhyny yzarlar we hasaba alar.

“React Mobile” kompaniýasynyň baş direktory Jon Staçowiak: “React Mobile, Curator Hotel & Resort Collection-yň işgärleriň howpsuzlyk enjamlary üçin iň gowy görýän hyzmatdaşydygyna buýsanýar” -diýdi. “Pandemiýadan soňky tehnologiýany ornaşdyrmak gaty kyn mesele bolup biler, ýöne esasanam myhmanhana gurşawynda işgärleriň howpsuzlygy howp astyndadyr. “React Mobile” duýduryş düwmelerini ýerleşdirmegi aňsat we has tygşytly edýär. Diňe bir çözgütimiz Kurator myhmanhanalarynda işleýänleri zerur we hökümet tarapyndan talap edilýän howpsuzlyk enjamlary bilen üpjün etmek bilen çäklenmän, işgärleriň şahsy howpsuzlygyna maýa goýmak bilen, “React Mobile” täze işe çekilmegine we işiň saklanmagyna oňyn täsir eder. ”

“Kurator Hotel & Resort Collection”, öndürijiligini ýokarlandyrmak isleýän garaşsyz durmuş myhmanhanalary üçin bäsdeşlik alternatiwasyny hödürleýän, myhmansöýerlik platformasydyr. Kurator, Kurator myhmanhanasy we kurort kolleksiýasynyň bir bölegi hökmünde birleşip, agzalara garaşsyzlygy saklamaga mümkinçilik berýän we özboluşly zat döredýän iň oňat iş şertnamalary, hyzmatlar, tehnologiýa we beýleki artykmaçlyklar bilen agza myhmanhanalary üpjün edýär.

Häzirki wagtda “React Mobile” ýurduň iň oňat myhmanhanalaryna panika düwmesiniň çözgütlerini hödürleýär, 600 000-den gowrak myhmanhana müşderisi 110,000 otagy gurşap alýar we 50 000-den gowrak panika düwmeleri ýerleşdirilýär. “React Mobile” -yň wideo düşündirişi üçin basyň.

Kurator myhmanhanasy we kurort ýygyndysy barada

“Kurator Hotel & Resort Collection”, “Pebblebrook Hotel Trust” we ýedi sany öňdebaryjy myhmanhana operatory tarapyndan esaslandyrylan, elde saýlanan kiçi markalaryň we garaşsyz durmuş ýörelgeleriniň we dynç alyş ýerleriniň özboluşly ýygyndysydyr. Kurator, durmuş myhmanhanalaryna bilelikde bäsleşmek üçin güýç berýär, şol bir wagtyň özünde agzalaryna myhmanhanalaryny özboluşly edýän zady saklamaga erkinlik berýär. Garaşsyz ýaşaýyş myhmanhanalaryna iň oňat iş şertnamalaryna, hyzmatlaryna we tehnologiýalaryna gatnaşmak bilen beýleki täsin durmuş myhmanhanalary we markalary bilen birleşmegiň artykmaçlyklaryny hödürleýär. “Pebblebrook” -dan başga-da, Kuratoryň esaslandyryjy agzalaryna “Benchmark Global Hospitality”, “Davidson Hospitality Group”, “Noble House Hotels & Resorts”, “Provenance”, “Sage Hospitality Group”, “Springboard Hospitality” we “Viceroy Hotels & Resorts” girýär. Has giňişleýin maglumat üçin www.curatorhotelsandresorts.com girip görüň.

React Mobile hakda

2013-nji ýylda döredilen “React Mobile” myhmanhanalar üçin howsala düwmeleriniň çözgütlerini hödürlemekde dünýäde öňdebaryjydyr. Iň oňat myhmansöýerlik howpsuzlygy platformamyz myhmanhanalara işgärleriniň howpsuzlygyny saklamaga kömek edýär. “React Mobile” ulgamy açyk we çeýe platforma bolup, dolandyryşa duýduryşdan birnäçe sekundyň içinde adatdan daşary ýagdaýyň anyk ýerine jogap çeşmelerini ýerleşdirmäge mümkinçilik berýär, emlägiň islendik ýerinde ýa-da daşynda gerek ýerinde kömek alýar. Gyssagly kömek wagtynda çalt jogap bermek zerurdyr we React Mobile çalt jogap bermek üçin gurallary üpjün edýär. Has giňişleýin maglumat üçin http://www.reactmobile.com girip görüň.

“Pebblebrook Hotel Trust” hakda

“Pebblebrook Hotel Trust” (NYSE: PEB) köpçülige satylýan gozgalmaýan emläk maýa goýum tresti (“REIT”) we ABŞ-daky şäher we kurort durmuş myhmanhanalarynyň iň uly eýesidir. Kompaniýanyň 52 sany myhmanhanasy bar, günbatar kenar derwezesi şäherlerine ünsi jemleýän 14 şäher we kurort bazarlarynda takmynan 12,800 myhman otagy bar. Has giňişleýin maglumat üçin www.pebblebrookhotels.com girip görüň we @PebblebrookPEB sahypasynda yzarlaň.

 


Iş wagty: Awgust-28-2021
  • Linkedin
  • youtube
  • facebook
  • twitter