Amerikan myhmanhanasynyň girdeji aýratynlyklary REIT LP 2021-nji ýylyň ikinji çärýeginiň netijeleri barada hasabat berýär

Amerikan myhmanhanasynyň girdeji aýratynlyklary REIT LP (TSX: HOT.UN, TSX: HOT.U, TSX: HOT.DB.U) düýn 2021-nji ýylyň 30-njy iýunynda tamamlanan üç we alty aýlyk maliýe netijelerini yglan etdi.

“Ikinji çärýek, ýanwar aýynda başlanan we iýul aýyna çenli dowam edýän tendensiýa girdejileri we amal çäklerini gowulandyrmak üçin yzygiderli üç aý getirdi. Içerki dynç alyş syýahatçysyndan islegiň çaltlaşmagy, boşlugy 2019-njy ýyldaky COVID derejesine çenli azaldyran nyrhlaryň ýokarlanmagyna getirdi "-diýdi. “Portfelimizde gündelik ortaça nyrh boýunça aýlyk gowulaşmalar, EBITDA myhmanhanasynyň 2-nji çärýeginde 38,6% -e deň bolup, pudakdaky deňeşdirmeleriň köpüsinden ýokary boldy. Biziň emläklerimiz COVID-den öňki girdejileri entek gazanyp bilmese-de, iş aralygynyň gowulaşmagy sebäpli 2019-njy ýylyň şol döwürdäki pul akymynyň derejesine ýakyn. "

“2021-nji ýylyň iýun aýy, pandemiýa başlaly bäri iň köp girdeji getirýän aýymyzdy, diňe iýul aýynda eden soňky çykyşymyz bilen baglanyşykly. Aýlyk nyrhlara esaslanýan RevPAR-yň yzygiderli ýokarlanmagy, emläklerimizde has köp dynç alyş hereketine ýol açýar. " Jenap Korol sözüniň üstüni ýetirdi: “Gurşun mukdaryny we kiçi toparlaýyn işjeňligi ýokarlandyrmak arkaly işewür syýahaty gowulandyrmagyň alamatlaryny görýänimizde, dynç alýan syýahatçy myhmanhana islegini artdyrýar. Işewür syýahatçy gaýdyp gelýärkä, dynç güni islegiň öwezini dolmak üçin hasam gowulaşmalara garaşýarys. “BentallGreenOak Gozgalmaýan emläk geňeşçileri LP” we “Highgate Capital Investments”, “LP Bentall” we strategiki paýnamamyzy maliýeleşdirmek tamamlanandan soň, 1-nji çärýekde tamamlanan karz kärhanamyza şol bir wagtyň özünde düzedişler girizilenden soň, AHIP-iň işimize ýaramaz täsirleri ýeňip geçip biljekdigine ynanýarys. COVID-19 netijesinde dowam edýän bazar näbelliliginiň netijesi. "

"Ikinji çärýekde, Trawis Bittini ýerine ýetiriji toparymyza baş maliýe işgäri hökmünde garşy alýarys." Jenap Korol sözüni dowam etdirdi: "Trawis has giň maýa goýum jemgyýetinde tejribe we ykrar edýär we AHIP-ni ABŞ-da premium markaly saýlanan hyzmat myhmanhanalarynyň portfelini ösdürmek üçin ýerleşdirjek zehinli toparyň möhüm agzasydyr".


Iş wagty: Awgust-28-2021
  • Linkedin
  • youtube
  • facebook
  • twitter