Myhmanhanada “Instagram” -da boş ýerleri döretmegiň 5 amaly usuly

Sosial medianyň agdyklyk edýän döwründe myhmanlary özüne çekmek we saklamak üçin diňe ýatdan çykmajak, paýlaşyp boljak tejribe bermek möhümdir.Köp sanly wepaly şahsy myhmanhana howandarlary bilen birlikde ýokary derejede işleýän onlaýn tomaşaçylaryňyz bolup biler.Thatöne şol diňleýjiler birmeňzeşmi?

Sosial media ulanyjylarynyň köpüsi onlaýn yzarlaýan markalaryny tapýarlar.Diýmek, Instagram yzarlaýanlaryňyzyň köpüsi hiç haçan emläkde aýak basmadyk bolmagy mümkin.Şonuň ýaly-da, myhmanhanaňyza ýygy-ýygydan girýänler, sosial mediýada ýerleşdirmek üçin surata düşmek islemeýärler.Onda çözgüt näme?

Myhmanhananyň onlaýn we ofis tejribesini köpri ediň

Onlaýn we awtonom tomaşaçylaryň arasyndaky boşlugy aradan aýyrmagyň bir usuly, saýtda sosial mediýa üçin aýratyn mümkinçilikler döretmekdir.Myhmanhananyňyzyň içinde “Instagrammable” giňişliklerini döretmek sungatyna çümeliň - myhmanlaryňyzy diňe bir özüne çekmän, eýsem onlaýn tejribelerini paýlaşmaga höwes döredýän giňişlikler, myhmanhananyňyzyň görnükliligini we islegini ýokarlandyrýar. Bu döredijilikli bolmak üçin käbir amaly strategiýalar we anyk mysallar bar. akýan şireler.

Täsin sungat gurnamalary

Gözüňizi özüne çekiji sungat gurnamalaryny ähli emlägiňize goşmagy göz öňünde tutuň.21c Muzeý myhmanhanalary sungaty birleşdirmegiň ajaýyp usullarynyň ajaýyp mysalydyr.Her bir emläk, surata düşürilmegini we paýlaşylmagyny haýyş edýän pikir dörediji gurnamalary öz içine alýan häzirki zaman sungat muzeýi ýaly iki esse köpelýär.Bu gurnamalar, umumy ýerlerdäki joşgunly aýdymlardan başlap, bagdaky ýa-da kabulhanadaky gülkünç heýkellere çenli.

Beýannama interýerleri

Içerki dizaýnyň güýjüne baha bermäň.Selfi we topar suratlary üçin ajaýyp fon bolup hyzmat edýän goýy reňkler, ajaýyp nagyşlar we ajaýyp mebel bölekleri hakda pikir ediň.“Graduate Hotels” zynjyry ýerli medeniýet we taryh tarapyndan ylhamlanan oýnawaç, nostalgiýa bilen bezelen bezegi bilen bu çemeleşmäni çüýleýär.Üzüm bilen ylhamlanan otaglardan başlap, temaly myhman otaglaryna çenli her burç özüne çekiji we gyzykly görnüşde döredildi.Geçen ýylky “Generation G” kampaniýasy bu beýannamany öz jemgyýetlerini birleşdirmek üçin has uly başlangyç bilen birleşdirdi.

“Instagrammable Iateries”

Iýmit, Instagram-da iň meşhur mowzuklaryň biridir.Näme üçin ajaýyp nahar meýdançalaryny döredip, muny ulanmaly däl?Panoramik görnüşli üçek bar, Instagram-a laýyk latte sungaty bilen oňaýly kafe ýa-da Nýu-Corkdaky “Black Tap Craft Burgers & Beer” -iň ajaýyp süýt önümleri ýaly “Instagrammable” tagamly temaly restoran bolsun, şübhesiz estetiki taýdan ýakymly nahar tejribelerini üpjün eder. .

Tebigy gözellik

Emlägiňizi gurşap alýan tebigy gözelligi gujaklaň.Gowy tokaýda höwürtge döreden bolsaňyz, arassa kenara seredip ýa-da üýşmeleňli şäheriň merkezinde ýerleşseňizem, açyk meýdançalaryňyzyň ýapyk jaýlaryňyz ýaly özüne çekijidigine göz ýetiriň.Ututa ştatynda ýerleşýän Amangiri şypahanasy, ajaýyp çöl landşafty bilen tebigy taýdan garyşýan we myhmanlar üçin tükeniksiz surat mümkinçiliklerini döredýän minimalistik arhitekturasy bilen mysal bolup biler.

Interaktiw gurnamalar

Myhmanlaryňyzy gatnaşmaga we paýlaşmaga höweslendirýän interaktiw gurnamalar ýa-da tejribeler bilen çekiň.On ýyl mundan ozal özüni ilkinji Instagram myhmanhanasy hasaplaýan Awstraliýadaky 1888 myhmanhanadan bellik alyň.Myhmanlar myhmanhananyň kabulhanasyna girenlerinde, Instagram suratlarynyň aýlanýan sanly ýadygärligi olara salam berýär.Barlagdan soň adamlar kabulhanada asylan açyk çarçuwanyň öňünde durmaga we selfi çekmäge çagyrylýar.Myhmanhananyň otaglary myhmanlar tarapyndan iberilen Instagram suratlary bilen bezeldi.Şular ýaly pikirler we selefi diwarlary, temaly surat stendleri, hatda reňkli açyk howada suratlar elementleri özüne çekmegiň ajaýyp usulydyr.

Marka adwokatlaryny döretmek üçin myhmanhana tejribelerinden peýdalanyň

Instagramadyňyzdan çykarmaň, “Instagrammable” giňişliklerini döretmek diňe bir estetika bilen baglanyşykly däl;myhmanlaryňyz bilen rezonans döredýän we marka tarapdary bolmaga ylham berýän ýatdan çykmajak tejribeleri döretmek hakda.Onlaýn we awtonom tejribeleri yzygiderli garyşdyryp, myhmanhanany diňe bir myhmanlary özüne çekmän, eýsem-de bolsa, ýene-de bir gezek paýlaşyp boljak bir ýere öwrüp bilersiňiz.

 


Iş wagty: Maý-09-2024
  • Linkedin
  • youtube
  • facebook
  • twitter