Dynç alyş myhmanhanasy H4 myhmanhanasynyň ýatylýan otagy

Gysga düşündiriş:

DIZayn HYZMATY

Mebel dizaýnerlerimiz, gözüňi özüne çekiji myhmanhananyň interýerini ösdürmek üçin siziň bilen işleşer. Dizaýnerlerimiz owadan we ygtybarly amaly dizaýnlary öndürmek üçin SolidWorks CAD programma üpjünçiligini ulanýarlar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Home2 Suites by Hilton Minneapolis Bloomington

Biz Hytaýyň Ningbo şäherindäki mebel zawody. Amerikan myhmanhanalarynyň ýatylýan otaglaryny we myhmanhananyň taslama mebellerini 10 ýyldan gowrak ýasamakda ýöriteleşýäris.

Taslamanyň ady: “Holiday Inn H4” myhmanhanada ýatylýan otag mebel toplumy
Taslamanyň ýerleşýän ýeri: ABŞ
Marka: Taisen
Gelip çykan ýeri: NingBo, Hytaý
Esasy material : MDF / faner / bölejik tagtasy
Nauşnik : Mebeller bilen enjamlar / mebel ýok
Kasegoodlar : HPL / LPL / Weneer tingiwopisi
Aýratynlyklar : Custöriteleşdirilen
Tölegiň şerti: T / T boýunça, 50% goýum we ýüklemezden öň balans
Halas ediş ýoly: FOB / CIF / DDP
Programma : Myhmanhananyň myhman otagy / hammam / köpçülik
c

Zawodymyz

image3

Gaplamak we ulag

image4

MATERIAL

image5

Esasy aýratynlyklary

1. Materiallar: gaty agaç çarçuwasy; ýokary derejeli MDF; 0,6 mm galyňlykdaky agaç şkafy; goşmaça materiallar hoz, alça agajy, dub, bug we ş.m.

2. Doldurmak: 40 derejeden ýokary köpük dykyzlygy

3. Agaç çarçuwasy, suwuň mukdary 12% -den pes bolan ojak bilen guradylýar

4. Burç bloklary bilen ýelmeşdirilen we nurbatly goşa dykyz bogunlar

5. exposedhli açylan agaç reňk we hil taýdan yzygiderli

6. Boýag: daşky gurşawa zyýanly surat.

7. qualityokary hilli we çydamly çekiji ylgaýjy

8. allhli bogunlar iberilmezden ozal berk we birmeňzeş bolmagyny üpjün etdi

Näme üçin bizi saýlamaly?

1. Bizde ýokary hilli mebel öndürip bilýän göni zawodlarymyz bar.

2. Iş ýüzünde islendik zady edip bileris. Bize spesifikasiýalary ýa-da modelleri iberseňiz, öndürip bileris.

3. Öndüriji bolanymyz üçin iň gowy bahany hödürläp bileris.

4. Dürli reňkleri az mukdarda sargyt edip bilersiňiz, biz çeýe.

5. Özüňiz üçin ýasalan mebellerde öz mataňyzy ulanyp bileris

6. Pes derejeli ýa-da ýokary derejeli mebel bolsun, çeşmesini berip bileris. Diňe mebel däl, haly, yşyklandyryş we her dürli esbaplar hem bar.


  • Öňki:
  • Indiki:

    • Linkedin
    • youtube
    • facebook
    • twitter